Χρήσιμα για το OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801 : Μέθοδος αξιολόγησης πυρασφάλειας από το ISO/TR 16738

Ο οργανισμός ISO εξέδωσε νέα τεχνική αναφορά για τις μεθόδους αξιολόγησης της πυρασφάλειας διαφόρων ειδών κατασκευών όπως κτήρια, τούνελ, πλοία, οχήματα. Επιπλέον, περιέχει καλές πρακτικές για την αξιολόγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ