Χρήσιμα για το OHSAS 18001: ISO/TR 25743:2010, Ανελκυστήρες – Μελέτη για τη χρήση των ανελκυστήρων κατά την εκκένωση κτιρίων σε έκτακτες περιπτώσεις

Η τεχνική επιτροπή ISO/TC 178 εξέδωσε τη μελέτη ISO/TR 25743 στην οποία εξετάζει τους κύριους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει το προσωπικό όταν χρησιμοποιεί τον ανελκυστήρα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως πυρκαγιά, σεισμούς, πλημμύρες κ.α. Στην αναφορά περιέχεται πίνακας ερωτήσεων βάση του οποίου μπορεί να προσδιοριστεί αν σε ένα δεδομένο κτίριο είναι δυνατή η ασφαλή χρήση ανελκυστήρων για την εκκένωσή του στις παραπάνω περιπτώσεις. Η μελέτη μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο κατά την ανάπτυξη συστήματος OHSAS 180001. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ISO.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ