Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Εκδόθηκε η Υ.Α. οικ.16085Φ.700.1/2009(ΦΕΚ 770/Β`/28.4.2009) με θέμα την λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.), καθώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

Καθορίζονται οι απαιτήσεις σύνταξης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, η ύπαρξη πιστοποιητικού πυροπροστασίας, και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ