Οδηγίες Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) έχει εκδώσει οδηγίες για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Ενδεικτικά υπάρχουν οδηγίες για τα μέσα ατομικής προστασίας, τις οδικές μεταφορές, τη σήμανση στους χώρους εργασίας κ.α.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ