Πρόσφατη Νομοθεσία για τον Εφοδιασμό των οχημάτων με πυροσβεστήρες

Εκδόθηκε η Υ.Α 50292/3549/08/2009(ΦΕΚ 272/Β`/16.2.2009) με τίτλο “Εφοδιασμός των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες”, στην οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές των πυροσβεστήρων και οι απαιτούμενοι πυροσβεστήρες ανά κατηγορία οχήματος.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ