Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις χαλυβουργικών προϊόντων.

Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 – Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια,…..», και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Ι, κατηγορία Ι, στην ομάδα Α προστίθεται η δραστηριότητα «Αποθήκευση και μεταποίηση (εν ψυχρώ κατεργασία) χαλυβουργικών προϊόντων».

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ