Προσόντα και απαιτούμενη πιστοποίηση για τους πραγματογνώμονες ADR.

Υ.Α. ΦΓ1/15964/1146/2008 – Τροποποίηση της υπ αριθμ. 32591/3257/2001 (ΦΕΚ 703/Β) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις ορισμού φορέων ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR»

Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν τα απαιτούμενα προσόντα και η σχετική πιστοποίηση των πραγματογνωμόνων ADR. Η πιστοποίηση αυτή χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και επικοινωνιών σε όσους είναι :

  • Διπλωματούχοι Μηχανικοί
  • Πτυχιούχοι τεχνολόγοι μηχανικοί σχετικής ειδικότητας, και οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σεμινάρια επιμόρφωσης.
Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ