Καθιέρωση βιβλίου συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας

Εγκύκλιος (Γ31/3899/14-10-09)

Σύμφωνα με το Πυροσβεστική Διάταξη 12/2007, η Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) επιβάλλει την υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας για κάθε επιχείρηση ή εγκατάσταση που έχει ήδη εφοδιασθεί ή πρόκειται να εφοδιασθεί με πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Οι υπηρεσίες πρέπει να προμηθευθούν το σχετικό βιβλίο από την Π.Υ. με τη διαδικασία που περιγράφεται στο αρ. Πρωτ. 19693 Φ.700.2, 09-04-2007, δηλαδή με την κατάθεση 10 ευρώ σε ειδικό λογαριασμό της Π.Υ. στην Εθνική Τράπεζα και προσκόμιση της απόδειξης στην Π.Υ. – Γραφείο Πυρασφάλειας στο οποίο υπάγονται.
Το βιβλίο αυτό θεωρείται, σελιδομετρείται, και λαμβάνει αύξοντα αριθμό από την Π.Υ.

Σύμφωνα με τη διάταξη, το βιβλίο θα ενημερώνεται ενυπογράφως από τον συντηρητή των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας που υπάρχουν εγκατεστημένα στο κάθε υποκατάστημα, δηλαδή το άτομο ή την εταιρεία που έχει τα απαραίτητα από το νόμο προσόντα, τουλάχιστον μια φορά ανά έτος ή και συχνότερα εάν απαιτείται από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων της άνω Εγκυκλίου, για την καθιέρωση βιβλίου συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας αποτελεί βασικό σημείο ελέγχου κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO14001:2004, σε εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν ήδη εφοδιασθεί ή πρόκειται να εφοδιασθούν με πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ