Πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την Εξωστρέφεια

Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ, υλοποιούν για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια, με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού στελεχών επιχειρήσεων, από έμπειρους εκπαιδευτές, συμβούλους και εμπειρογνώμονες εξαγωγών, που θα τους υποστηρίξουν για να προσανατολίσουν τα σχέδιά τους στο εξωτερικό.

Στην πρωτοβουλία αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται :

  • Επιμόρφωση των στελεχών εξωστρεφούς προσανατολισμού σε θέµατα εξωστρέφειας και εξαγωγικών διαδικασιών.
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη των στελεχών και επιχειρήσεών τους στην προετοιμασία εξαγωγικών σχεδίων και την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας.
  • ∆ικτύωση των στελεχών επιχειρήσεων µε φορείς και εμπειρογνώμονες εξωστρέφειας, για εξειδικευμένη υποστήριξη και συνεχή πληροφόρηση.
  • Διασύνδεση και επικοινωνία, ανάπτυξη επαφών, ανταλλαγή ιδεών και διάχυση επιτυχημένων πρακτικών, μέσω της δημιουργίας διαδραστικής δικτυακής πύλης.

Από την πρωτοβουλία αυτή, στην παρούσα φάση, προβλέπεται να ωφεληθούν συνολικά 400 στελέχη από περίπου 200 επιχειρήσεις.

Παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή από ένα έως τρία (1-3) απασχολούμενα στελέχη ανά επιχείρηση.

Γεωγραφικά, οι δράσεις αφορούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής.

Επιθυμητά χαρακτηριστικά των στελεχών επιχειρήσεων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι:

  • να δραστηριοποιούνται σε εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας
  • να διαθέτουν βασική γνώση και ωριμότητα σε θέματα εξωστρέφειας
  • να απασχολούνται κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 10 άτοµα προσωπικό και με κατά προτίμηση εξωστρεφή προσανατολισμό
  • Επίσης, θα προτιμηθούν οι αιτήσεις στελεχών µε καλή γνώση Αγγλικών σε επίπεδο κατανόησης βασικών εννοιών των εξαγωγικών διαδικασιών. Στην ως άνω επιλογή θα συνεκτιμηθεί και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης προς ένταξη.

Η συμμετοχή των στελεχών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι δωρεάν. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ