Ανακοινώθηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,24 για το 2016

Ανακοινώθηκε στις 19 Ιανουαρίου το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24 για το έτος 2016.

Με βάση τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και τη με αριθμ. διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ (ΦΕΚ 2988/τεύχος β΄/31.12.2015), οι δικαιούχοι του πόρου ΛΑΕΚ μπορούν να ξεκινήσουν την καταχώριση στοιχείων το πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης  0,24%. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης είναι διαθέσιμες στη με αριθμ. πρωτ.4096/18.01.2016 εγκύκλιο η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Αξιοποιήστε τώρα το πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24 και επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί η PRIORITY, τόσο διεπιχειρησιακά όσο και ενδοεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Κατηγορία ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ