13 Λόγοι για τους οποίους είναι χρήσιμο το Penetration test

Στις μέρες μας οι αυτόματες κυβερνο-επιθέσεις πληθαίνουν και γίνονται ολοένα πιο περίπλοκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των hackers που χρησιμοποιούν αυτού του είδους επιθέσεις καθημερινά. Μια αποτελεσματική μέθοδος προφύλαξης ενάντια στις παραπάνω αυτόματες επιθέσεις αποτελεί η διενέργεια penetration test.

Με τον όρο penetration testing εννοούμε τη δοκιμαστική εισβολή σε ένα πληροφοριακό σύστημα για την αξιολόγηση της ασφάλειας του. Με την μέθοδο αυτή γίνεται προσομοίωση μιας επίθεσης που έχει σκοπό την εκμετάλλευση κενών ασφαλείας για την ανάδειξη των ευπαθειών κάθε πληροφοριακού συστήματος.

Καθώς οι απειλές εξελίσσονται και αλλάζουν συνεχώς, το ερώτημα για το εάν κάποιος οργανισμός θα μολυνθεί δεν ευσταθεί. Αντιθέτως, το ερώτημα για το πότε  αυτός θα γίνει στόχος επίθεσης είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να απασχολεί τον οργανισμό. Ο ίδιος θα πρέπει να γνωρίζει από τι απειλείται και να είναι σε θέση λαμβάνοντας μέτρα να αντιμετωπίσει τις απειλές αυτές.

Ένας οργανισμός που διενεργεί penetration tests ανά τακτά χρονικά διαστήματα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να  αποτρέψει ενδεχόμενες κυβερνο-επιθέσεις χάρη στην επίγνωση των ευπαθειών του.

Γιατί να επιλέξουμε τη διενέργεια penetration test?

 • Το “hacking” πλέον αποτελεί μια αυτόματη διαδικασία καθώς πολλά αυτόματα εργαλεία είναι διαθέσιμα online. Τέτοια εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και σε αρχάριους, μη πεπειραμένους hackers να απειλούν σημαντικά τους οργανισμούς.
 • Η διενέργεια penetration test βοηθά την επιχείρηση στην εύρεση των ευπαθειών της προτού εκείνες γίνουν αντιληπτές από επιτιθέμενους.
 • Επιπλέον, μέσα από το pen-test γίνονται αντιληπτά προβλήματα των οποίων η ύπαρξη αγνοούταν.
 • Το penetration test προσφέρει μια ανεξάρτητη οπτική της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ασφάλειας ενός οργανισμού.
 • Συχνά penetration tests οδηγούν στην ανακάλυψη νέων απειλών και ευπαθειών, πριν αυτές προκαλέσουν ζημία στην επιχείρηση.
 • Η διενέργεια pen-tests παρέχει τη βάση για τη στρατηγική ασφάλειας που θα πρέπει να ακολουθήσει η εκάστοτε εταιρεία ανάλογα με τα αποτελέσματα του.
 • Παρέχει μετρήσιμα αποτελέσματα και αναφορά η οποία βοηθά στην λήψη μέτρων και διορθωτικών ενεργειών.
 • Ακόμα ένας λόγος για την επιλογή διενέργειας penetration test αποτελεί η κατηγοριοποίηση και προτεραιοποίηση των κινδύνων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ανά εταιρεία.
 • Με την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων μέτρων ασφάλειας το penetration test δίνει τη δυνατότητα αιτιολόγησης μελλοντικών επενδύσεων.
 • Το penetration test αποτελεί μια οικονομική, αποδοτική και στοχευμένη προσέγγιση μείωσης των κινδύνων που διατρέχει η εταιρεία ή οργανισμός.
 • Επιπλέον λόγος επιλογής διενέργειας pen-test αποτελεί το γεγονός ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διάφορων διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων όπως το ISO 27001, το PCI DSS κλπ.
 • Το penetration test επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αποφύγει τις κυρώσεις που μπορεί να του επιφέρει μια μη συμμόρφωση, αφού γνωρίζει τις αδυναμίες του και έχει φροντίσει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη διόρθωσή τους.
 • Η διαδικασία των δοκιμών αυτών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της Διοίκησης του εκάστοτε οργανισμού καθώς δίνει μια γενική εικόνα σχετικά με το επίπεδο της ασφάλειας και το επίπεδο των κινδύνων στους οποίους αυτή εκτίθεται.

Η PRIORITY διαθέτοντας εξειδικευμένους  συμβούλους και πολυετή εμπειρία στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών, πραγματοποιεί τεχνικούς ελέγχους Ασφάλειας Πληροφοριών, όπως είναι και το penetration test. Έτσι είναι σε θέση να βοηθήσει σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον λειτουργίας το οποίο θα εγγυάται την διασφάλιση της ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ