Νέα Διαδικτυακή Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της Ε.Ε.

Από την Παρασκευή 28/6/2013 οι επιχειρήσεις σ’ ολόκληρη την Ευρώπη θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην τόσο αναγκαία γι’ αυτές χρηματοδότηση, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει την ενιαία δικτυακή πύλη για τη χρηματοδότηση της Ε.Ε., ώστε να περιλαμβάνει τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η νέα ενιαία πύλη για τη χρηματοδότηση της Ε.Ε., η οποία άρχισε να λειτουργεί τον προηγούμενο μήνα, παρέχει κατανοητές, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επιχειρηματίες και οι ΜΜΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση άνω των 100 δισ. ευρώ από την ΕΕ μέσω διαφόρων προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Οι σημερινές προσθήκες θα διπλασιάσουν τον αριθμό των τραπεζών και αμοιβαίων κεφαλαίων-εταίρων σε περισσότερα από 1.000, ενισχύοντας περαιτέρω μια ζωτικής σημασίας πηγή πληροφοριών για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ μέσω εγγυήσεων, δανείων και επιχειρηματικών κεφαλαίων (MEMO/13/606).

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην Ευρώπη. Την τελευταία διετία, σχεδόν το ένα τρίτο των ΜΜΕ που ζήτησαν τραπεζικό δάνειο είτε δεν κατάφεραν να εγκριθεί η αίτησή τους είτε δανείστηκαν μικρότερο ποσό από εκείνο που είχαν ζητήσει. Γι’ αυτόν τον μήνα, το έγγραφο με τίτλο προοπτικές χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών μικρών επιχειρήσεων επιβεβαιώνει ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ επιδεινώνεται και ότι οι τράπεζες της ευρωζώνης έχουν αυστηροποιήσει τα κριτήρια αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι πληροφορίες και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχουν αποκτήσει για τις επιχειρήσεις πολύ μεγάλη σημασία. Τα διαρθρωτικά ταμεία παρέχουν ήδη βοήθεια στις ΜΜΕ: περίπου 70 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013.

Με την ευκαιρία της διάσκεψης «Ευρωπαϊκή στήριξη στις ΜΜΕ για την περίοδο 2014-2020», που διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, επίτροπος αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, και ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, δήλωσαν τα εξής:

«Η ενιαία πύλη για τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να βρουν την πολυπόθητη χρηματοδότηση εύκολα και γρήγορα. Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής είναι να απλουστευθούν και να περιοριστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Η προσθήκη των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. στην ενιαία πύλη αποτελεί σημαντικό ορόσημο. Ταυτόχρονα, επιθυμούμε επίσης να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να χρησιμοποιούν τα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε., αφού μπορούν να αυξήσουν τον αντίκτυπο της πολιτικής για τη συνοχή. Επιπλέον, συμβάλλουν καταλυτικά στην πραγματοποίηση των καίριων επενδύσεων που χρειάζονται ώστε να δοθεί σημαντική ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.»

IP/13/387MEMO/13/393 – Βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ: κλειδί για την οικονομική ανάκαμψη

Το νέο ενιαίο σημείο πρόσβασης σε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. για τις ΜΜΕ

Πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε.

Τα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. για τις ΜΜΕ τα οποία καλύπτονται από τον δικτυακό τόπο περιλαμβάνουν το πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (ΠΑΚ), τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress, το μέσο επιμερισμού του κινδύνου (ΠΠ7), τα δάνεια της ΕΤΕ για τις ΜΜΕ και, πλέον, τα εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών για την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή.

Δικτυακός τόπος για τις ΜΜΕ φιλικός προς τον χρήστη

Η ενιαία πύλη παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση με τη στήριξη της Ε.Ε., μέσω μίας από τις περίπου 1.000 τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η ενιαία πύλη για τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες και εταιρείες να βρουν εξατομικευμένη χρηματοδότηση ανάλογα με τις ειδικές χρηματοδοτικές ανάγκες τους, όπως το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος της χρηματοδότησης και τις επενδυτικές προτεραιότητες. Η πύλη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες της Ε.Ε. και προσβάσιμη από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. καθώς και τις υποψήφιες χώρες.

Η πρόσβαση των περιφερειών στη χρηματοδότηση, ζωτικής σημασίας για την επιστροφή στην ανάπτυξη

Τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν καταστεί ολοένα και πιο σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση της πολιτικής της Ε.Ε. για τη συνοχή κατά την περίοδο 2007-2013. Στο τέλος του 2011, είχαν ήδη επενδυθεί σε επιχειρήσεις περισσότερα από 3,6 δισ. ευρώ μέσω σχεδόν 68.000 δανείων, εγγυήσεων, επιχειρηματικών κεφαλαίων/μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Έως το τέλος του 2011, είχαν συσταθεί συνολικά 484 ειδικά κεφάλαια για τις επιχειρήσεις (δάνεια, εγγυήσεις, ίδια κεφάλαια/επιχειρηματικά κεφάλαια και άλλα) στα 25 κράτη μέλη και μία περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας. Συνολικά, κατά την περίοδο 2007-2014 χορηγήθηκαν 69,7 δισ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ για τη στήριξη ΜΜΕ – ποσό που ανέρχεται σε τουλάχιστον 95,4 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, αν ληφθεί υπόψη η εθνική συγχρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2012, τα χρηματοδοτικά μέσα του προγράμματος-πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (ΠΑΚ) χορήγησαν σχεδόν 13 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις και περισσότερα από 2,3 δισ. ευρώ σε επιχειρηματικά κεφάλαια. Περισσότερες από 220.000 ΜΜΕ έχουν ήδη επωφεληθεί από το πρόγραμμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής έχει ζητήσει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός των χρηματοδοτικών μέσων του ΠΑΚ κατά 19 εκατ. ευρώ για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση.

Πηγή : Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ