Χρονοδιάγραμμα Αναθεωρήσεων ΙSO 9001:2015 και ISO 14001:2015

Οι προγραμματισμένες αναθεωρήσεις ISO 9001 και ISO 14001 καθιστούν το 2015 έτος ορόσημο στον κόσμο των διεθνών προτύπων.

Οι ανασκοπήσεις των δύο πιο διαδεδομένων αυτών προτύπων αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ακολουθεί χρονοδιάγραμμα με τις πιο σημαντικές ημερομηνίες της διαδικασίας αναθεώρησης:

ISO 9001
ISO 14001
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος

Προσχέδιο FDIS*

Απρίλιος

Προσχέδιο FDIS

Μάϊος
Ιούνιος

Έναρξη ψηφοφορίας FDIS

Ιούλιος

Έναρξη ψηφοφορίας FDIS

Αύγουστος

Λήξη ψηφοφορίας FDIS

Δημοσίευση ISO 14001:2015

Σεπτέμβριος

Δημοσίευση ISO 9001:2015

Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

*FDIS: Final Draft International Standard

πηγή: IRCA

Η PRIORITY, από την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης διοργάνωσε ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων επί των σημαντικότερων αλλαγών των νέων προτύπων και των ενδεδειγμένων τρόπων για να προσαρμοσθούν στο νέο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής, τους, ενώ προγραμματίζει νέα ημερίδα και σεμινάρια εκπαίδευσης μετά τη δημοσίευση των προτύπων, στις 15 Οκτωβρίου του 2015.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ