Διευκρινίσεις για τη δράση ICT4GROWTH

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» ανακοινώνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι διαθέσιμος επικαιροποιημένος Οδηγός της δράσης κρατικής ενίσχυσης ICT4GROWTH στην ιστοσελίδα της δράσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://ict4growth.ktpae.gr/).

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Οδηγό, η έγκριση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει συγκριτικής αξιολόγησης του συνόλου των προτάσεων που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα μέσω ενός κύκλου υποβολής. Οι προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής και έγκρισης προτάσεων που προβλέπονται στον αρχικό Οδηγό της δράσης ICT4GROWTH παύουν να είναι σε ισχύ.

Η δράση ICT4GROWTH, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκ ευρώ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα και αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η δράση ICT4GROWTH υλοποιείται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ