Νέο πρόγραμμα επιδότησης «Επιχειρούμε Δυναμικά»

Μέσω του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ», από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριοτήτων είναι:

 • Αγροδιατροφή/ βιομηχανία τροφίμων
 • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
 • Υλικά/ κατασκευές
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας
 • Υγεία

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Πιστοποίηση Συστημάτων ISO, Σχεδιασμός και τυποποίηση
 • Προβολή, προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας
 • Τεχνολογική αναβάθμιση
 • Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη/ καθοδήγηση επιχειρήσεων
 • Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών
 • Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 1/1/2014, με την προϋπόθεση ότι το επιχειρηματικό σχέδιο δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό μέχρι και 50% επενδύσεις από 20.000€ έως 300.000€.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι:

Υφιστάμενες (που θα έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση) μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς, που:

 • λειτουργούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας
 • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις μορφές: ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ), ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ), ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)
 • δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • δεν εκκρεμεί εις βάρους τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • διαθέτουν ή δεσμεύονται ότι θα μεριμνήσουν για κατάλληλες υποδομές, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο
 • υποβάλλουν μόνο μία πρόταση ανά ΑΦΜ
Κατηγορία ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ