Παράταση Υποβολής στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013” ως προς το Παράρτημα 2 (ΙΙ) “Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια”, το Παράρτημα 3 (ΙΙΙ) “Κριτήρια Διαχωρισμού” και το Παράρτημα 12 (ΧΙΙ) “Υποδείγματα Κειμένου Υπευθύνων Δηλώσεων”.

Με την ίδια απόφαση παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) μέχρι και τις 10/05/2013 και ώρα 17:00.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ