ΕΣΠΑ 2014-2020: Η πιστοποίηση ISO στις επιλέξιμες δαπάνες νέων προγραμμάτων

Πρόκειται για τρία νέα προγράμματα που αφορούν στην ενίσχυση επιχειρήσεων του Τουριστικού Τομέα, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και το start-up μικρών επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», αφορά σε υφιστάμενες  μικρές επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στον τομέα του Τουρισμού και στοχεύει στη βελτίωση της θέσης τους  στην  εγχώρια  και  διεθνή  τουριστική  αγορά.

Ανάμεσα στις επιλέξιμες ενέργειες, εκτός από τον εκσυγχρονισμό υποδομών, εξοικονόμησης  ενέργειας, επέκτασης δραστηριότητας και προώθησής τους σε αγορές στόχους, είναι και οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα για την «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» απευθύνεται  σε  ανέργους  ή  ελεύθερους  επαγγελματίες άνω  των  25  ετών, πτυχιούχους  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης οι οπoίοι θα λάβουν επιχορήγηση για  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας  συναφούς  με  την  ειδικότητά  τους, στοχεύοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για ενίσχυση έως και 100% επί  του  συνολικού  προϋπολογισμού  επενδύσεων, επιλέξιμες ενέργειες θεωρούνται η αγορά εξοπλισμού, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, λειτουργικά κόστη, αμοιβές τρίτων και κόστη μισθωτής εργασίας

Τέλος, το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» για  την  δημιουργία  νέων  και  βιώσιμων  πολύ  μικρών  και  μικρών  επιχειρήσεων επικεντρώνεται στα  καινοτόμα  σχέδια  και  στην  ενίσχυση  της  απασχόλησης  με  πρόσληψη  τουλάχιστον  ενός  ατόμου, με επιλέξιμες δαπάνες και επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 100% για αγορά επαγγελματικού και παραγωγικού εξοπλισμού, αμοιβές τρίτων και κόστη μισθωτής εργασίας, προβολής και δικτύωσης.

Η προκήρυξη των προγραμμάτων αναμένεται σύντομα ενώ η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων θα αρχίσει τον Δεκέμβριο 2015.

Κατηγορία ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ