ΕΣΠΑ 2014-2020: Προδημοσίευση δράσεων με στόχο την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη

Έξι νέες δράσεις που απευθύνονται στην επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα, προχώρησαν σε προδημοσίευση από τη ΓΓΕΤ και την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 .

Κύριοι στόχοι τους είναι η ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης επιστημόνων και την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις σε έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία.

Οι δράσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις είναι:

  • Η Βιομηχανική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχείρησης και ερευνητικού φορέα για έργα έρευνας πειραματικής ανάπτυξης με στόχο την τελειοποίηση προϊόντος, διάταξης, μεθόδου ή/ και διαδικασίας παραγωγής
  • Η Ενίσχυση Νέων Επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασχηματισμού καινοτομικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια και υποστήριξη της εφαρμογής τους. Πιλοτική δράση η οποία θα αναδείξει μέσα από Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας καινοτομικές ιδέες από νέους επιστήμονες και θα τις υποστηρίξει με κατάρτιση και η εξειδικευμένη καθοδήγηση και μηνιαία αμοιβή
  • Η Ανάπτυξη Πιλοτικών δομών καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων αγροδιατροφικού κλάδου με εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών. Δράση για την ενίσχυση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
  • Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας – ΠΑΒΕΤ. Δράση Εθνικής Εμβέλειας για την υποστήριξη ερευνητικών έργων που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα στους τομείς Αγρο-διατροφή, Υγεία και Φάρµακα, Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη, Ενέργεια.

Οι 2 δράσεις που απευθύνονται στην ερευνητική κοινότητα αφορούν σε Ενίσχυση Αρχικών και Ανώτερων Βαθμίδων μελών ΔΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών για μέλη ΔΕΠ και ΕΠ και ερευνητές που καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις για να υλοποιήσουν ερευνητικά έργα σε Φορείς Υποδοχής.

Τα Στοιχεία των Δράσεων είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στις Προκηρύξεις που θα ακολουθήσουν την οριστικοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

πηγή: www.espa.gr
Κατηγορία ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ