Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητα”

Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 1. στο λιανικό εμπόριο
 2. στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 3. στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Προϋπολογισμός Προγράμματος: 60.000.000€

Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες για να συμμετέχουν θα πρέπει να:

 • έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 • έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
  • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
  • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
  • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

*ως ΕΜΕ θεωρείται ένας εργαζόμενος, που έχει εργαστεί ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος. Αναλογικά, 3 εργαζόμενοι, που έχουν εργαστεί για 6 μήνες, υπολογίζονται ως 1,5 ΕΜΕ

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός & Δημόσια Επιχορήγηση

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000€ έως 150.000€. Η Δημόσια Επιχορήγηση φθάνει σε ποσοστό 50%.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Μεταφορικά μέσα
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου

* Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  27.02.2019

Τρέχουσα Κατάσταση : Αναμονή Έναρξης Υποβολών.

 Ημερομηνία Λήξης Υποβολών:  έως και τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της.

Κατηγορία ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ