Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητα”

Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Προϋπολογισμός Προγράμματος: 400.000.000€

Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών, ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών, ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες για να συμμετέχουν θα πρέπει να:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
  • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ* εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

*ως ΕΜΕ θεωρείται ένας εργαζόμενος, που έχει εργαστεί ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος. Αναλογικά, 3 εργαζόμενοι, που έχουν εργαστεί για 6 μήνες, υπολογίζονται ως 1,5 ΕΜΕ

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός & Δημόσια Επιχορήγηση

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€. Η Δημόσια Επιχορήγηση κυμαίνεται από 50 έως 65%, ανάλογα με το ποσοστό  εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς το κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, που μπορεί να απορροφά μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, που μπορεί να απορροφά έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding, έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
  • Ψηφιακή Προβολή
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
  • Μεταφορικά Μέσα
  • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

* Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  20.02.2019

Τρέχουσα Κατάσταση : Αναμονή Έναρξης Υποβολών.

 Ημερομηνία Λήξης Υποβολών:  έως και τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της.


 

Κατηγορία ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ