Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

Το πρόγραμμα “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Προϋπολογισμός Προγράμματος: 150.000.000€

Μία επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση:

 • είτε απασχολεί από 50 ως 250 εργαζόμενους ΚΑΙ ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ (ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ),
 • είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ (ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. Ευρώ).

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων:

 • έχουν την ιδιότητα της μεσαίας Επιχείρησης
 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός & Δημόσια Επιχορήγηση

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, που μπορεί να απορροφά μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, που μπορεί να απορροφά μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

* Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  27.06.2018

Τρέχουσα Κατάσταση : Ανοιχτή

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών:  έως και τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της.

Κατηγορία ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ