Δημοσίευση άρθρου της PRIORITY στο Netweek

Στις 11 Μαρτίου δημοσιεύθηκε στη στήλη Viewpoint του περιοδικού Netweek άρθρο του Κωνσταντίνου Γκαβαρδίνα, IT Governance Manager της PRIORITY, με τίτλο ”ITSM reengineering: Ο σύμβουλος και το λογισμικό“.

Στο άρθρο αναλύονται ο ρόλος και η συμβολή τόσο του Συμβούλου όσο και του λογισμικού σε έργα εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής και ανασχεδιασμού διεργασιών, στο πλαίσιο υιοθέτησης πρακτικών του ITIL και του ISO 20000. Σύμφωνα με τον κύριο Γκαβαρδίνα, ο σύμβουλος και το λογισμικό είναι εξίσου σημαντικοί και απαραίτητοι παράγοντες στην αποτελεσματική ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών αποδεκτών από το προσωπικό και των οποίων η εφαρμογή δίνει αξία στην Πληροφορική. Αυτήν την αξία αντιλαμβάνονται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί πελάτες και απεικονίζεται στα οικονομικά αποτελέσματα, αποδεικνύοντας ότι η εφαρμογή διαδικασιών ITSM είναι μία επένδυση με άμεση απόδοση.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ