Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων για το ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001

Νέα εργαλεία είναι διαθέσιμα για να βοηθήσουν οργανισμούς και επιχειρήσεις στην εκτίμηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους και την παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων τους:

 • ISO 31000:2009 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση κινδύνων»
 • ISO Guide 73:2009 «Λεξιλόγιο διαχείρισης κινδύνων»
 • ISO/IEC 31010:2009 «Τεχνικές εκτίμησης κινδύνων»

Το πρότυπο ISO 31000 παρέχει τις αρχές, το πλαίσιο και τις διαδικασίες για τη διαχείριση κάθε είδους κινδύνου με διαφανή, αξιόπιστο και συστηματικό τρόπο. Καθοδηγεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων ως βασικό μέρος των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζουν. Με τον τρόπο αυτό:

 • Αυξάνεται η πιθανότητα επίτευξης των στόχων
 • Βελτιώνεται ο εντοπισμός ευκαιριών και απειλών
 • Αυξάνεται η ευαισθητοποίηση για την ανάγκη αναγνώρισης και διαχείρισης των κινδύνων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας
 • Υποστηρίζεται η συμμόρφωση με σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Βελτιώνονται τα οικονομικά αποτελέσματα
 • Αυξάνεται οι εμπιστοσύνη μετόχων, πελατών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών
 • Επιτυγχάνεται καλύτερη κατανομή πόρων
 • Βελτιώνεται η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
 • Μειώνονται οι απώλειες και οι συνέπειές τους.

Μέσω της εφαρμογής του προτύπου ISO 31010 ο οργανισμός μπορεί να αποφασίσει αντικειμενικά αν το επίπεδο κάθε κινδύνου είναι ανεκτό ή αποδεκτό και αν απαιτεί αντιμετώπιση, απαντώντας σε ερωτήσεις όπως:

 • Τι μπορεί να συμβεί και γιατί?
 • Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις?
 • Ποια η πιθανότητα εμφάνισης?
 • Τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για τη μείωση των συνεπειών ή της πιθανότητας εμφάνισης?

Τέλος, ο οδηγός ISO Guide 73:2009 παρέχει επεξηγήσεις και διασαφηνίσεις της ορολογίας που χρησιμοποιείται στην ανωτέρω διαδικασία.

Τα πρότυπα ISO 31000, ISO 31010 και ISO Guide 73 μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε είδους δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη όλων των Συστημάτων Διαχείρισης, που απαιτούν εκτίμηση κινδύνων, όπως ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 κλπ. αλλά και επικουρικά στα Συστήματα Ποιότητας ISO 9001 .

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ