Πιστοποίηση ISO 27001:2005 στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIRECT SERVICES A.E

Η εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIRECT SERVICES A.E πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIRECT SERVICES A.E. δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, ερευνών ικανοποίησης, τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης παραπόνων, διατήρησης πελατολογίου & υποστήριξης δικτύου του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς (υπηρεσίες Contact Center ) καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε λειτουργικά και τεχνικά θέματα που αφορούν τη δημιουργία ή αναδιοργάνωση Contact Centers.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIRECT SERVICES A.E έχει ήδη πιστοποιηθεί επιτυχώς για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τo διεθνές πρότυπο ISO 9001 από το έτος 2006, το οποίο διατηρεί με ιδιαίτερη επιτυχία.

Mέσω της εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών, η εταιρία δεσμεύεται:

  • να παρέχει εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας
  • να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κατοχύρωση της εχεμύθειας των στοιχείων και των δεδομένων των πελατών και να προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή
  • να επιτυγχάνονται οι στόχοι ποιότητας που θέτει η εταιρεία,
  • να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται, τηρούνται και διακινούνται
  • να εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIRECT SERVICES A.E εμπιστεύθηκε την PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 9001:2008 και ISO 27001:2005.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ