Πιστοποίηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε κατά ISO 27001:2013 με την υποστήριξη της PRIORITY

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ο Ελληνικός Οργανισμός πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων και συστάθηκε το 1998 με το Ν.2637/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το 2001. Λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Στόχος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε είναι να καταβάλλει έγκαιρα, σωστά και με διαφάνεια τις αγροτικές ενισχύσεις που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον γεωργικό τομέα. Συγκεκριμένα ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε διαχειρίζεται για λογαριασμό της Ελλάδας τις ενισχύσεις των δύο κοινοτικών ταμείων για την χρηματοδότηση των γεωργικών δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.).

Ο Οργανισμός στα πλαίσια των επιχειρησιακών του λειτουργιών διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση μεγάλο όγκο πληροφοριών που σχετίζονται με προσωπικά και οικονομικά στοιχεία Ελλήνων πολιτών. Παράλληλα, η συνεργασία του με εξωτερικούς φορείς στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης απειλών που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητά τους. Η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το πρότυπο ISO 27001:2013 διασφαλίζει τις κρίσιμες πληροφορίες του οργανισμού και εγγυάται τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση γεγονότων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των κρίσιμων επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων.

Η PRIORITY, έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της συμβουλευτικής αλλά και ειδικότερα της Ασφάλειας Πληροφοριών, συνεργάστηκε στενά με τα στελέχη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε προκειμένου να καταγραφούν και να προσαρμοστούν οι διαδικασίες του Οργανισμού στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013. Για να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και η ομαλή ένταξή του στην επιχειρησιακή λειτουργία του Οργανισμού, η ανάπτυξή του έγινε λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως
• Η πολυεπίπεδη οργανωτική διάρθρωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
• Η εκτεταμένη παρουσία του σε όλη την ελληνική επικράτεια
• Τα πολλαπλά πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει
• Οι Εθνικές και Ευρωπαϊκές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται η λειτουργία του
• Το εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων

Η PRIORITY διαθέτοντας εξειδικευμένους συμβούλους, πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, μπορεί να βοηθήσει σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον λειτουργίας το οποίο θα εγγυάται τη διασφάλιση της ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ