ΜΕΤΚΑ: Πιστοποίηση Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013 με την υποστήριξη της PRIORITY

Για ακόμη μια φορά η εταιρεία ΜΕΤΚΑ εμπιστεύεται την PRIORITY στη συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης που ήδη εφαρμόζει, με την ανάθεση του έργου ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO/IEC 27001:2013.

Με την πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει τη συμμόρφωση με αυστηρές απαιτήσεις σε τομείς που επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων της από τη φυσική ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού,  τις διαδικασίες λειτουργίας και οργάνωσης, τις σχέσεις με συνεργάτες, πελάτες και τρίτα μέρη, τη συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, μέχρι την ασφάλεια των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών, τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, το χειρισμό περιστατικών ασφαλείας και το σχεδιασμό επιχειρησιακής συνέχειας.

Η πιστοποίηση της ΜΕΤΚΑ κατά ISO 27001 συνδυάσθηκε με τις ήδη επιτυχημένες πιστοποιήσεις της κατά ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 και ISO 14064, αναπτύσσοντας ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, που αποδεικνύει και επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας να λειτουργεί με διαφάνεια, ασφάλεια και υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ