Μέθοδοι προστασίας από διαδικτυακές απειλές

Ο βασικός στόχος της στρατηγικής που θα πρέπει να ακολουθεί κάθε σύγχρονη επιχείρηση σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών, είναι η διασφάλιση των πληροφοριών της, του δικτύου και των πληροφοριακών της συστημάτων.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένο στόχος θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία κρίσιμων πόρων από απειλές οι οποίες ανήκουν στις εξής κατηγορίες: εξωτερικές, εσωτερικές και κρυφές απειλές.

Εξωτερικές απειλές
Η ανάπτυξη μηχανισμών προστασίας της περιμέτρου του δικτύου μιας επιχείρησης μειώνει τις πιθανότητες παραβίασης της πρόσβασης από διαδικτυακούς εγκληματίες. Η χρήση εξοπλισμού Firewall επιτρέπει την ανάπτυξη και εφαρμογή κανόνων ελέγχου της κίνησης που εισέρχεται στο δίκτυο ενός οργανισμού, ενώ παρέχει κατάλληλα εργαλεία για την παρακολούθησή της. Το επίπεδο προστασίας αυξάνεται όταν ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι εφοδιασμένος και με λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό. Σε αυτή τη περίπτωση, ελέγχεται το περιεχόμενο των πακέτων και απορρίπτονται εκείνα που περιέχουν viruses, bots, worms, bots και ransomware.

Εσωτερικές απειλές
Οι εσωτερικές απειλές αποτελούν την κύρια αιτία διαρροής δεδομένων. Απρόσεκτες ενέργειες εργαζομένων μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα τη γνωστοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών ή την παραβίαση της πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα ενός οργανισμού. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος μπορεί να αντιμετωπιστεί διασφαλίζοντας ότι τα υπολογιστικά συστήματα περιέχουν μόνο το λογισμικό που αντιστοιχεί στον ρόλο των χρηστών τους. Παράλληλα, η απόδοση λογαριασμών με δικαιώματα διαχειριστή θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη και να περιορίζεται μόνο στο προσωπικό που είναι αρμόδιο για την υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων.

Κρυφές απειλές
Οι τεχνικές ευπάθειες συστημάτων και λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαδικτυακούς εγκληματίες για να προκαλέσουν ζημιά στην επιχειρησιακή λειτουργία ενός οργανισμού. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που πηγάζουν από τις ευπάθειες των συστημάτων, θα πρέπει να εγκαθίστανται συστηματικά οι ενημερώσεις λογισμικού που εκδίδουν οι κατασκευαστές τους.

Μέτρα ασφάλειας για την αντιμετώπιση των απειλών
Η υλοποίηση των πέντε κάτωθι μέτρων μπορεί να βοηθήσει κάθε επιχείρηση ή οργανισμό να αντιμετωπίσει το 80% των κυβερνοεπιθέσεων:
• Ασφαλής παραμετροποίηση συστημάτων
• Χρήση εξοπλισμού Firewall
• Έλεγχος πρόσβασης και διαχείριση των λογαριασμών με δικαιώματα διαχειριστή
• Εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού
• Σύστημα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό

Η PRIOIRITY, έχοντας πολύχρονη εμπειρία σε έργα Ασφάλειας Πληροφοριών, μπορεί να βοηθήσει κάθε σύγχρονη επιχείρηση να εντοπίσει τις αδυναμίες των πληροφοριακών υποδομών της και να προδιαγράψει τα μέτρα που θα πρέπει να υλοποιηθούν για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα προγράμματα λογισμικού έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ευπάθειες πληροφοριακών συστημάτων και να προτείνει τις βέλτιστες λύσεις για την εξάλειψη των κινδύνων παραβίασης της εμπιστευτικότητας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών που φιλοξενούν και επεξεργάζονται.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ