Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ανησυχούν για την ασφάλεια των πληροφοριακών τους υποδομών

Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναδεικνύει ότι το 100% των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών ανησυχεί για  κινδύνους που σχετίζονται με την Ασφάλεια Πληροφοριών.

Το ποσοστό αυτό είναι κατά 55% υψηλότερο από εκείνο που καταγράφηκε σε αντίστοιχη έρευνα το 2011. Δύο είναι οι παράγοντες που συντελούν στην αύξηση της ανησυχίας για θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών:

  • Ο αριθμός των περιστατικών Ασφάλειας Πληροφοριών που εμφανίζονται στον συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα
  • Η αύξηση της χρήσης των ψηφιακών καναλιών πώλησης καταναλωτικών προϊόντων

Οι επιχειρήσεις λιανικής θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας των κρίσιμων επιχειρησιακών πληροφοριών αλλά και των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους που τηρούν στα πληροφοριακά τους συστήματα. Η διαρροή δεδομένων που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στην επιχειρησιακή τους λειτουργία, ενώ η διαρροή προσωπικών δεδομένων πελατών, θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή αυστηρών κυρώσεων.

Στον ευρωπαϊκό χώρο, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων που πρόσφατα ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προδιαγράφει επακριβώς τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται. Προβλέπει μάλιστα, ιδιαίτερα υψηλές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Οι επιχειρήσεις λιανικής αλλά και κάθε οργανισμός που θέλει να προστατέψει κρίσιμες πληροφορίες, θα πρέπει να διαμορφώσει το κατάλληλο περιβάλλον λειτουργίας ώστε να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων που επεξεργάζεται. Η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που στηρίζονται σε πρότυπα ασφάλειας όπως το ISO 27001:2013, εξασφαλίζει την ύπαρξη των μηχανισμών που είναι απαραίτητοι για τον έγκαιρο εντοπισμό των κινδύνων που σχετίζονται με την Ασφάλεια Πληροφοριών και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Η PRIORITY διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών, μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιανικού εμπορίου να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία των πληροφοριών που τηρούν στις υποδομές τους. Έχει τη δυνατότητα, εφαρμόζοντας την κατάλληλη μεθοδολογία,  να προσδιορίζει τον  κύκλο ζωής των πληροφοριών που επεξεργάζονται, να εντοπίζει τους κινδύνους διαρροής ή απώλειάς τους και να προδιαγράφει τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιούν ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ