Εξελίξεις στην οικογένεια προτύπων Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27000

Σημαντικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα στην οικογένεια προτύπων ISO/IEC 27000 για την Ασφάλεια Πληροφοριών. Οι εξελίξεις αφορούν την έκδοση των νέων προτύπων ISO/IEC 27010, ISO/IEC 27013, ISO/IEC 27014, ISO/IEC 27015 και τη σύνταξη των ISO/IEC 27007 και ISO/IEC 27008.

Συγκεκριμένα σύντομα θα δημοσιευθούν τα εξής πρότυπα:

  • ISO/IEC 27013: Οδηγός για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 27001 για την Ασφάλεια Πληροφοριών και ISO/IEC 20000 για τη διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής
  • ISO/IEC 27015: Οδηγός για την εφαρμογή του ISO 27001 στον οικονομικό και ασφαλιστικό τομέα
  • ISO/IEC 27014: Οδηγός για την εφαρμογή πλαισίου διακυβέρνησης με γνώμονα την Ασφάλεια Πληροφοριών
  • ISO/IEC 27010: Οδηγός για την εφαρμογή του ISO 27001 σε εθνικές υποδομές και διακλαδικές επικοινωνίες.

Επιπλέον βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας τα πρότυπα ISO/IEC 27007 και ISO/IEC 27008, τα οποία αφορούν την επιθεώρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και τους επιθεωρητές των Συστημάτων αυτών. Τα πρότυπα αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις ομάδες που εμπλέκονται στην αναθεώρηση του ISO 19011:2002 «Οδηγός για την επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης» και του ISO 17021-2 «Αξιολόγηση συμμόρφωσης – Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης  και απαιτήσεις για την επιθεώρηση και πιστοποίηση τρίτου μέρους».

Μάθετε περισσότερα για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001, τα οφέλη τους και πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την εμπειρία της PRIORITY για την εφαρμογή του ISO 27001 στην εταιρεία σας.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ