Η Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής της ALPHA BANK πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 9001

Η Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής της ALPHA BANK πιστοποιήθηκε πρόσφατα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. Η Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη διαχείριση, την λειτουργία, υποστήριξη και τη συντήρηση των συστημάτων και των υποδομών πληροφορικής καθώς και την υποστήριξη των χρηστών συστημάτων πληροφορικής της Τραπέζης.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την PRIORITY και υποστηρίζεται από το λογισμικό eQual Suite. Το eQual Suite της PRIORITY αυτοματοποιεί όλες τις υποστηρικτικές διαδικασίες του Συστήματος, τηρεί κεντρικά σε ένα σημείο την πληροφορία, διευκολύνοντας παράλληλα τη διάχυσή της στο προσωπικό που εμπλέκεται στις πιστοποιημένες διεργασίες της Διεύθυνσης. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην αποτελεσματική και συνεχή εφαρμογή του Συστήματος και στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Διοίκηση της Διεύθυνσης.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ