Η ΙΒΜ Hellas πιστοποιήθηκε με επιτυχία κατά ISO 27001

Η ΙΒΜ έλαβε πιστοποίηση για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001.

Εστιάζοντας στη υπεύθυνη αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών, η ΙΒΜ, δεσμεύεται μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών:

  •  να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κατοχύρωση της εχεμύθειας των στοιχείων και των δεδομένων των πελατών και να προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή,
  • να επιτυγχάνονται οι στόχοι ασφάλειας που θέτει η εταιρεία,
  • να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται, τηρούνται και διακινούνται
  • να εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις

Η ΙΒΜ είναι παρούσα στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες. Η δραστηριότητά της εκτείνεται στους τομείς του Υλικού, του Λογισμικού, των Δικτύων, αλλά και των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής. Η επιχειρηματική της προσπάθεια εστιάζεται σε δύο βασικές προτεραιότητες:

  •  Τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των πιο προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής των ημερών μας και
  • τη μετατροπή των τεχνολογιών αυτών σε πραγματική επιχειρηματική αξία, σε μοχλό ανάπτυξης και προόδου για τους πελάτες της.

Η PRIORITY ήταν ο σύμβουλος της ΙΒΜ για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2005.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ