Ποιος είναι ο ρόλος των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων;

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που διενεργήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Επαγγελματιών για την Προστασία της Ιδιωτικότητας (International Association of Privacy Protection), η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων θα απαιτήσει την πλήρωση 28000 νέων θέσεων εργασίας.

Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι οργανισμοί που επεξεργάζονται μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να προσλάβουν ή να συνεργαστούν με Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων.  Οι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων θα έχουν την ευθύνη  να διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 37 του Κανονισμού προβλέπει ότι οι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να:

  • Παρακολουθούν και να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού
  • Ενημερώνουν τους υπαλλήλους των οργανισμών στους οποίους εργάζονται, για τις υποχρεώσεις τους προκειμένου να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό
  • Διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους, να διαχειρίζονται ενέργειες σε σχέση με την προστασία των δεδομένων και να υλοποιούν εκπαιδευτικές ενέργειες σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων
  • Ενημερώνουν την ανώτερη διοίκηση σχετικά με τα αποτελέσματα των μελετών εκτίμησης των επιπτώσεων των κινδύνων που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  • Λειτουργούν ως σημεία επικοινωνίας για θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  • Ανταποκρίνονται σε αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων

Εκτός από τις υποχρεώσεις των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων, ο Κανονισμός προσδιορίζει επιπλέον τα δικαιώματα και τα προνόμιά τους. Πιο συγκεκριμένα, οι οργανισμοί θα πρέπει εξασφαλίζουν ότι οι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων έχουν πρόσβαση στους απαραίτητους επιχειρησιακούς πόρους και ότι λαμβάνουν την εκπαίδευση που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι κατά τη διενέργεια των καθηκόντων τους και να αναφέρονται απευθείας στην ανώτερη διοίκηση.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων προβλέπει χρονικό διάστημα δύο ετών μέχρι την πλήρη ενσωμάτωσή του από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να προσδιορίσουν τις υποχρεώσεις τους, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και να εκπαιδεύσουν τα άτομα που θα αναλάβουν τον ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Η PRIORITY έχει αναλύσει τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού και έχει προσδιορίσει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας οργανισμός ή μία επιχείρηση προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να διεξάγει προγράμματα εκπαίδευσης μέσω των οποίων ενημερώνει το προσωπικό των συνεργατών της για τους κινδύνους που προέρχονται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τις ενέργειες που θα πρέπει ακολουθούν προκειμένου να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα εμφάνισής τους.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ