Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ πιστοποιήθηκε κατά ISO 20000

Η Διεύθυνση Λειτουργιών και Υποδομών Πληροφορικής της Εθνικής Τράπεζας ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 20000:2011.

H πιστοποίηση της Εθνικής Τράπεζας κατά ISO/ IEC 20000:2011 αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα, καθώς μόλις 3 οργανισμοί στην Ελλάδα και 675 παγκοσμίως έχουν λάβει το σχετικό πιστοποιητικό.

Με την εφαρμογή και πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής κατά ISO 20000, η Εθνική Τράπεζα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων και την μέγιστη εξυπηρέτηση των πελατών του Ομίλου.

Η PRIORITY ανέλαβε για την Εθνική Τράπεζα τον ανασχεδιασμό των διεργασιών υπηρεσιών πληροφορικής, την ανάπτυξη και τεκμηρίωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου, την υποστήριξη εφαρμογής τους μέσω εξειδικευμένου και πλήρως προσαρμοσμένου λογισμικού, την εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού, τις επιθεωρήσεις εφαρμογής και την υποστήριξη κατά την πιστοποίηση, εντός ιδιαίτερα απαιτητικών χρονικών προθεσμιών.

Το ISO/ IEC 20000:2011 (IT Service Management) είναι σχεδιασμένο για οργανισμούς, των οποίων η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υποδομές και τις διαδικασίες πληροφορικής και φυσικά για εταιρείες πληροφορικής, ιδιαίτερα για αυτές που παρέχουν υπηρεσίες data center, web hosting, application hosting, Sofware as a Service – SaaS κλπ. και γενικότερα όσες υποστηρίζουν συστήματα πληροφορικής σε μόνιμη βάση. Αντίστοιχα, μεγάλοι οργανισμοί και όμιλοι που έχουν κεντροποιήσει τις υποδομές πληροφορικής και υποστηρίζουν μέσω αυτών όλα τα τμήματά τους, τις θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρείες (εσωτερικοί πελάτες) οφείλουν να εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές που περιέχονται στο πρότυπο , προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί.

Καθώς όλο και περισσότερο τα συστήματα πληροφορικής αποτελούν τη βάση λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων, μόνον μέσω της πιστοποίησης ISO/ IEC 20000:2011 οι πελάτες διασφαλίζονται για την συνεχή, απρόσκοπτη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους ασυνέχειας και σφαλμάτων.

Το ISO/ IEC 20000:2011 αποτελεί το πιο δύσκολο πρότυπο Συστήματος Διοίκησης (Management System Standard) της σειράς ISO, καθώς περιλαμβάνει την επιτομή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών που σχετίζονται με τη διοίκηση υπηρεσιών πληροφορικής, όπως: incident and problem management, change and release management, configuration management, capacity monitoring, information security budgeting and costing, service design and specification management, service level management κ.α. To ISO 20000 βασίζεται στο ITIL (Information Technology Infrastructure Library), περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων του ISO 27001 για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, ενώ συμπεριλαμβάνει απαιτήσεις και οδηγίες από ένα πλήθος προτύπων ISO (π.χ. ISO 31000, BS 25999). Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος ISO 20000 πρέπει να υποστηρίζεται από συγκεκριμένα Service Level Agreements (SLA) για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και Operational Level Agreements (OLA) με όλα τα συνεργαζόμενα μέρη. Εξάλλου, ο οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μέσων Business Continuity Plans (BCP) και Disaster Recovery Plans (DRP). Για το λόγο αυτό η εφαρμογή του απαιτεί έμπειρους συμβούλους οργάνωσης και πληροφορικής με γνώση των υφιστάμενων λύσεων service management.

Σημειώνεται ότι η PRIORITY έχει οδηγήσει σε επιτυχή πιστοποίηση ISO 20000 τους 2 από τους 3 πιστοποιημένους οργανισμούς στην Ελλάδα, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και μάλιστα σε τομείς που διέπονται από αυστηρές κανονιστικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ