Έρευνα για τη δράση “e-security”

Η εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο πλαίσιο μέτρησης της προστιθέμενης αξίας των δράσεων που υλοποιεί, πραγματοποίησε έρευνα ικανοποίησης των επιχειρήσεων που ολοκλήρωσαν επενδύσεις στη δράση «e-security» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

  • Το 94,9% των επιχειρήσεων που επιχορηγήθηκαν διαθέτουν υψηλό ή πολύ υψηλό επίπεδο ψηφιακής ασφάλειας μετά την υλοποίηση της δράσης
  • Η ψηφιακή ασφάλεια εκτιμάται από τις επιχειρήσεις ως κρίσιμη παράμετρος τόσο για την εσωτερική τους λειτουργία, όσο και για τις σχέσεις με τους πελάτες
  • Το 64,3% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν βρίσκεται μετά τη δράση σε καλύτερο επίπεδο ασφάλειας από τους άμεσους ανταγωνιστές τους
  • Το 55% των επιχειρήσεων δέχθηκε κάποιου είδους ψηφιακή απειλή και την αντιμετώπισε επιτυχώς, αξιοποιώντας την επένδυση.

esecurity Στο «e-security» συμμετέχουν 664 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες πραγματοποιούν επενδύσεις σε ψηφιακή ασφάλεια συνολικού προϋπολογισμού 14,7 εκατ. ευρώ.  Οι επενδύσεις επιδοτήθηκαν κατά 70% και αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών. Τις επενδύσεις τους ολοκλήρωσαν 553 επιχειρήσεις και το 92% αυτών έχει ήδη λάβει την αντίστοιχη επιχορήγηση.

Στο πλαίσιο της δράσης «e-security», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχουν διοχετευθεί πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους 7,25 εκατ. ευρώ, προς τις επιχειρήσεις. Το 81,06% των επιχειρήσεων που έλαβε μέρος στην έρευνα του «e-security», θεωρεί πως πριν την επένδυση είχε χαμηλό έως οριακά επαρκές επίπεδο ψηφιακής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, τα ποσοστά εμφανίζονται σημαντικά βελτιωμένα καθώς το 57,78% των επιχειρήσεων θεωρεί πως βρίσκεται πια σε υψηλό και το 37,12% σε πολύ υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Το 64,3% των επιχειρήσεων θεωρεί πως μετά τη δράση «e-security», βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο ψηφιακής ασφάλειας από τους άμεσους ανταγωνιστές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι η επένδυση σε ψηφιακή ασφάλεια αξιοποιείται πολύ συχνά, είτε σε καθημερινή βάση είτε πολύ τακτικά βάσει προγράμματος, από το 93,2% των επιχειρήσεων, γεγονός που υποδηλώνει την αξία της ψηφιακής ασφάλειας στην καθημερινή τους λειτουργία. Το 55,3% των επιχειρήσεων δέχθηκε κάποιου είδους εξωτερική απειλή ψηφιακής ασφάλειας και την απέτρεψε αξιοποιώντας την επένδυση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ψηφιακοί κίνδυνοι που αντιμετωπίστηκαν δεν ήταν μεμονωμένοι, καθώς το 38,4% των επιχειρήσεων απέτρεψε περισσότερα από 3 περιστατικά, ενώ ένα επιπλέον 41% απέτρεψε περισσότερα από 10 περιστατικά. Με βάση τις απαντήσεις των επιχειρήσεων, η ψηφιακή ασφάλεια εμφανίζεται ως κρίσιμη παράμετρος τόσο για την εύρυθμη εσωτερική λειτουργία, όσο και για τις σχέσεις με τους πελάτες και την εξωστρέφεια.

Η επένδυση εκτιμάται ότι προσφέρει προστασία της επιχείρησης κυρίως ως προς τις παραδόσεις των προϊόντων (71% των επιχειρήσεων), την εσωτερική λειτουργία (86%), την ικανοποίηση των πελατών (81%) αλλά και τη  φήμη της επιχείρησης (86%). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση στο πλαίσιο της δράσης «e-security» έχει τουλάχιστον τριετή διάρκεια, εκτιμήθηκε ότι το κόστος της ψηφιακής ασφάλειας αγγίζει ετησίως το 1% της αξίας των τεχνολογικών υποδομών που προστατεύει. Για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη δράση και οι οποίες επιχορηγήθηκαν για τα επενδυτικά τους σχέδια κατά 70%, το αντίστοιχο ίδιο κόστος για την επιχείρηση μόλις αγγίζει το 0,3% της ψηφιακής υποδομής που προστατεύεται, προσδίδοντάς τους σημαντικό πλεονέκτημα. Τα βασικότερα ζητήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δράσης σχετίζονται με τη χαμηλή ρευστότητα που δυσκολεύει σημαντικά την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων, καθώς και με τους χρόνους εκταμίευσης των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 που τους αναλογούν, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις δήλωσαν συνολικά υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη συνεργασία τους με την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» (89,5%) ενώ το ίδιο ποσοστό εμφάνισε υψηλή ικανοποίηση από τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 και θα δήλωνε συμμετοχή σε επόμενες δράσεις ψηφιακών ενισχύσεων. Το 96% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο «e-security» θα πρότεινε επίσης και σε άλλες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε δράσεις ψηφιακών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η δράση «e-security» εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), με τη συνδρομή πόρων όλων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς πόρους. Υλοποιείται με τη συνεργασία της «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση «e-security» βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ».

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ