Διπλή πιστοποίηση της ΔΙΑΣ με την υποστήριξη της PRIORITY

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πιστοποιήσεις της ΔΙΑΣ κατά το τα διεθνή πρότυπα επιχειρησιακής συνέχειας ISO 22301:2012 και ασφάλειας πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013.

Οι διεθνείς αυτές πιστοποιήσεις καλύπτουν όλο το εύρος των εργασιών της εταιρείας και κυρίως την παροχή υπηρεσιών συστήματος πληρωμών, αποδεικνύοντας ότι η ΔΙΑΣ  διαθέτει πλήρως τεκμηριωμένα, λειτουργικά και δοκιμασμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και Ασφάλειας Πληροφοριών.

Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας προβλέπει την ύπαρξη δευτερεύοντος χώρου εργασίας με δυνατότητα επανεκκίνησης των λειτουργιών της εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος από την επέλευση του καταστροφικού γεγονότος, παρέχει στη ΔΙΑΣ τη δυνατότητα να ολοκληρώνει εμπρόθεσμα και αδιάληπτα το διακανονισμό των ηλεκτρονικών πληρωμών της στο TARGET2, το Σύστημα Διακανονισμού σε Πραγματικό Χρόνο του Ευρωσυστήματος και συμμορφώνεται πλήρως με τις κανονιστικές απαιτήσεις που απορρέουν από το Πλαίσιο Επίβλεψης για τα Συστήματα Πληρωμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Revised Oversight Framework for Retail Payment Systems).

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειρίζεται η ΔΙΑΣ με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Η ΔΙΑΣ εμπιστεύτηκε την PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή των δύο απαιτητικών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά ISO 22301:2012 και Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO/IEC 27001:2013.

Κατηγορία ISOPEDIA ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ