Πιστοποίηση της Datamed κατά ISO/IEC 27001:2005

Η Datamed A.E., η οποία δραστηριοποιείται με επιτυχία στην υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφορικής για το Δημόσιο – Ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, ολοκλήρωσε με επιτυχία την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, για το οποίο και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO / IEC 27001:2005.
Η ασφάλεια πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για την Datamed ενώ η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, διασφαλίζει ότι λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιμότητας των πληροφοριακών πόρων της καθώς και η συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

H Datamed ανήκει πλέον στις 8.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως και στις περίπου 50 στην Ελλάδα, που έχουν λάβει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία τεκμηριώνει την υποδομή που διαθέτει η εταιρεία για προστασία και ασφάλεια των δεδομένων που διαχειρίζεται. Η PRIORITY είναι ο σύμβουλος ανάπτυξης και υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, κατά ISO / IEC 27001:2005 στην Datamed.

H πιστοποίηση της Datamed κατά ISO / IEC 27001:2005, εξασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, όσον αφορά στην προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων στην υγεία, πρόνοια και Κοινωνική Ασφάλιση καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το πρότυπο ISO / IEC 27001:2005 εξασφαλίζει ότι στις διαδικασίες της εταιρείας εμπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας για την προστασία των δεδομένων και των εμπλεκόμενων πόρων, σε κάθε δραστηριότητα της εταιρείας. Η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, διασφαλίζει την προστασία της πληροφορίας, τόσο της εταιρείας, όσο και των πελατών της, από οποιοδήποτε αναγνωρισμένο κίνδυνο μέσω της εφαρμογής διαδικασιών εντοπισμού, διαβάθμισης και ανάλυσης επικινδυνότητας και την θέσπιση σημείων ελέγχου των πληροφοριών είτε αφορούν σε ηλεκτρονικά δεδομένα είτε πρόκειται για έγγραφα, οικονομικά στοιχεία κ.λ.π.. Τέλος το πρότυπο προβλέπει την κατάρτιση σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) και Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan) και εξασφαλίζει πλήρως την τήρηση της εμπιστευτικότητας έναντι τρίτων.

Η PRIORITY, με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, είναι σε θέση να σας καθοδηγήσει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και επιτυχή πιστοποίηση κατά ISO / IEC 27001:2005.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ