Πιστοποίηση ISO 22301:2012 στην Alpha Bank

H ALPHA BANK πιστοποιήθηκε πρόσφατα για την εφαρμογή Συστήματος Διαχειρίσεως Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2012. Η εφαρμογή και η πιστοποίηση του Συστήματος, σε συνδυασμό με το όραμα και τις αξίες της ALPHA BANK αναδεικνύουν την πρωτοπορία και την αυτοδυναμία της στον χώρο, ενώ ταυτόχρονα, διασφαλίζουν την αξιοπιστία και τη συνέπεια στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και τη σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των αναγκών των πελατών της. Η ALPHA BANK συγκαταλέγεται πλέον, ανάμεσα στις ελάχιστες εταιρίες, σε διεθνές επίπεδο, που ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίησή της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2012.

Η υιοθέτηση και η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχειρίσεως Επιχειρησιακής Συνέχειας αποσκοπούν στη βαθύτερη κατανόηση των επιχειρησιακών αναγκών, στην καθιέρωση πολιτικών και στόχων επιχειρησιακής συνέχειας, στην εφαρμογή μέτρων ελέγχου για τη διαχείριση των κινδύνων επιχειρησιακής συνέχειας, στην παρακολούθηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος και στη συνεχή βελτίωσή του βάσει αντικειμενικών μετρήσεων. Τα οφέλη από την εφαρμογή του εν λόγω Συστήματος στην ALPHA BANK επικεντρώνονται στην έγκαιρη αναγνώριση των επιπτώσεων τυχόν διακοπών στην επιχειρησιακή λειτουργία, στη σύσταση αποτελεσματικού μηχανισμού αντιμετωπίσεως των διακοπών αυτών, στη διαχείριση μη-ασφαλίσιμων κινδύνων, στην επίδειξη αξιοπιστίας μέσω τακτικών δοκιμών, στη βελτίωση της εταιρικής φήμης και αξιοπιστίας και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, λόγω της εγγυημένης ικανότητας παραδόσεως υπηρεσιών.

Η ALPHA BANK εμπιστεύθηκε την PRIORITY για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο την επιτυχή πιστοποίηση του Συστήματος Διαχειρίσεως Επιχειρησιακής Συνέχειας της Τραπέζης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2012.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ