Συστήματα Μέτρησης Κατανάλωσης Ενέργειας

Η PRIORITY, αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τον προγραμματισμό και την θέση σε λειτουργία του συστήματος καταγραφής και ελέγχου των ενεργειακών καταναλώσεων (ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων) σε εγκαταστάσεις / κτίρια.
Ένα τυπικό σύστημα διαχείρισης ενεργειακών καταναλώσεων της Priority εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:

  • εμφανίζει και καταγράφει ηλεκτρικές καταναλώσεις και καταναλώσεις  πετρελαίου, ηλεκτρικά φορτία και άλλα ηλεκτρικά μεγέθη
  • επικοινωνεί με το server στο κέντρο ελέγχου, για την μεταφορά των δεδομένων
  • δημιουργεί τυποποιημένες ειδικές αναφορές ενεργειακών καταναλώσεων

Οι παράμετροι κατανάλωσης ενέργειας που καταγράφονται είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες:

  • κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά ώρα
  • ενεργός, άεργη ισχύς
  • συντελεστής ισχύος
  • συχνότητα δικτύου
  • κατανάλωση πετρελαίου ή φυσικού αερίου ανά ώρα

Η επικοινωνία των μετρητών κατανάλωσης ενέργειας με το κέντρο ελέγχου του συστήματος διαχείρισης ενεργειακών καταναλώσεων γίνεται μέσω μετατροπέα (Gateway) Ethernet, όπως εμφανίζεται στο παρακάτω σχέδιο διάταξης επικοινωνίας.

Τα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρικής και πετρελαίου) καταγράφονται στο κέντρο ελέγχου, σε πραγματικό χρόνο, επεξεργάζονται από την Ομάδα Έργου της PRIORITY και εκδίδονται Reports, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Τα Reports περιλαμβάνουν σε εβδομαδιαία βάση:

  • ημερήσια (24ωρη) κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμου ανά ώρα (kWh / h)
  • ημερήσια (24ωρη) κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καυσίμου ανά m2 και ανά εργαζόμενο, ανά ώρα (kWh / m2 h,  kWh / εργαζόμενο h )

Η καταγραφή αυτή μπορεί να προσδιορίσει κακές πρακτικές στην χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμου, να οδηγήσει στην υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2, εστιάζοντας κυρίως σε παρεμβάσεις μηδενικού ή χαμηλού κόστους με βραχυπρόθεσμη αποπληρωμή. Στα πλαίσια ενός τέτοιου έργου μπορεί να παρακολουθηθεί η υλοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων και να αποτιμηθεί η συνεισφορά τους στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Κατά τη διάρκεια και στο τέλος των παρεμβάσεων εκδίδονται συγκεντρωτικά εβδομαδιαία ή μηνιαία reports που απεικονίζουν τις καταναλώσεις πριν και μετά από τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, ώστε να μετράται η αποδοτικότητά τους.
Τα ανωτέρω μετατρέπονται και σε ετήσια κόστη σε €, ώστε να εξαχθεί η εξοικονόμηση ετήσιου κόστους και η περίοδος αποπληρωμής του έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τα αρχικά κόστη της επένδυσης, εάν υπάρχει.

Κατηγορία ISOPEDIA