Μελέτη Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων

Στα πλαίσια της εκπόνησης Μελέτης Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, προσδιορίζονται οι πηγές απ’ όπου προέρχονται τα υγρά απόβλητα, το ρυπαντικό τους φορτίο, και οι αναμενόμενες παροχές (ποσότητα αποβλήτων).

Με βάση τα παραπάνω, την κείμενη Νομοθεσία, και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.

Στα πλαίσια της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων γίνεται ανάλυση των σταδίων επεξεργασίας, διαστασιολόγηση, αναλυτικός προσδιορισμός των κατασκευαστικών παραμέτρων της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς και προσδιορισμός του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας.

Η μελέτη συνοδεύεται από τα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια των δεξαμενών.

Η PRIORITY, φροντίζει για την έγκαιρη κατάθεση της μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας και παρακολουθεί την πορεία έγκρισης της μελέτης. Αν απαιτηθούν διευκρινήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία, τότε η PRIORITY άμεσα προβαίνει στην παροχή των διευκρινήσεων, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Η PRIORITY, με την εμπειρία της στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία, και στην εκπόνηση Μελετών Επεξεργασίας και Διάθεσης υγρών αποβλήτων, είναι σε θέση να αναλάβει και να φροντίσει για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση εταιρειών, όλων των δραστηριοτήτων.

Κατηγορία ISOPEDIA