Μελέτη Προσωρινής Αποθήκευσης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

Στα πλαίσια της εκπόνησης Μελέτης προσωρινής αποθήκευσης Στερεών μη επικίνδυνων Αποβλήτων, προσδιορίζονται οι πηγές απ’ όπου προκύπτουν τα στερεά απόβλητα, οι αναμενόμενες παροχές (ποσότητα αποβλήτων), και ο υφιστάμενος τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων αυτών.

Επίσης προσδιορίζονται και οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας σχετικά με την διαχείρισης των αποβλήτων αυτών, και τέλος λαμβάνονται υπόψη οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τι αυτές προδιαγράφουν, ώστε το Περιβαλλοντικό όφελος να συνοδεύεται και από οικονομικό όφελος μέσα από την συλλογή, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών.

Με βάση τα παραπάνω, επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων αυτών.

Η μελέτη συνοδεύεται και από τις αντίστοιχες οδηγίες συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να είναι εύκολος και άμεσα εφαρμόσιμος ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων

Η PRIORITY, φροντίζει για την έγκαιρη κατάθεση της μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας και παρακολουθεί την πορεία έγκρισης της μελέτης. Αν απαιτηθούν διευκρινήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία, τότε η PRIORITY άμεσα προβαίνει στην παροχή των διευκρινήσεων, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Η PRIORITY, με την εμπειρία της στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία, και στην εκπόνηση Μελετών προσωρινής αποθήκευσης Στερεών μη επικίνδυνων Αποβλήτων, είναι σε θέση να αναλάβει και να φροντίσει για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση εταιρειών, όλων των δραστηριοτήτων.

Κατηγορία ISOPEDIA