Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στα πλαίσια της εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η PRIORITY  προσδιορίζει και καταγράφει τα ιδιαίτερα στοιχεία της περιοχής που βρίσκεται η μονάδα / εγκατάσταση, προσδιορίζει και αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία της μονάδας τόσο κατά την περίοδο λειτουργίας όσο και κατά την περίοδο κατασκευής, και επίσης προσδιορίζει τους απαιτούμενους τρόπους και τα αντίστοιχα μέτρα για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα πάντα με την κείμενη Νομοθεσία, και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Επίσης η PRIORITY, φροντίζει για την έγκαιρη κατάθεση της μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας ή της Περιφέρειας, και παρακολουθεί την πορεία έγκρισης της μελέτης. Αν απαιτηθούν διευκρινήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία, τότε η PRIORITY άμεσα προβαίνει στην παροχή των διευκρινήσεων, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Η PRIORITY, με την εμπειρία της στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία, στον προσδιορισμό των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, είναι σε θέση να αναλάβει και να φροντίσει για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση εταιρειών, όλων των δραστηριοτήτων.

Κατηγορία ISOPEDIA