Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Μεταξύ των βασικών υποχρεώσεων κάθε εργοδότη, συμπεριλαμβάνεται και η υποχρέωση για την εκπόνηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους -σύμφωνα με το ΠΔ17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/18.01.96) και το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/03.08.99).

Στα πλαίσια της εκπόνησης της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, η PRIORITY  προσδιορίζει  :

  • Τους επαγγελματικούς κινδύνους ανά δραστηριότητα της εταιρείας και θέση εργασίας
  • Τους εργαζόμενους που αφορά ο κάθε προσδιορισμένος επαγγελματικός κίνδυνος
  • Την επικινδυνότητα για κάθε εργασία (ανάλυση και ποσοτικοποίηση των εργασιακών κινδύνων)
  • Τα απαιτούμενα μέτρα για την μείωση (ή και εξάλειψη) της επικινδυνότητας
  • Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) καθώς και την απαιτούμενη εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας

Σε κάθε περίπτωση, η PRIORITY, φροντίζει για την ουσιαστική συμμετοχή των εργαζόμενων στην διεργασία εκπόνησης της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου,  έτσι ώστε τα αποτελέσματά της να είναι εφαρμόσιμα και να οδηγούν σε ουσιαστική μείωση της επικινδυνότητας κατά την εργασία.

Κατηγορία ISOPEDIA