Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές για την Παραγωγή Καλλυντικών – ISO 22716

Σύμφωνα με τον από 30/11/2009 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚ 1223/2009, η παρασκευή των καλλυντικών προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή παρασκευαστική πρακτική, όπως αυτή καθορίζεται από τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού ΕΚ 1223/2009 έχει ορισθεί η 11η Ιουλίου 2013.
Στις 21/4/2011 το διεθνές πρότυπο EN ISO 22716:2007 “Καλλυντικά – Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP) – Κατευθυντήριες γραμμές για Ορθή Βιομηχανική Πρακτική” καθίσταται ως το πρότυπο αναφοράς για την ορθή παρασκευαστική πρακτική που απορρέει από τον Κανονισμό ΕΚ 1223/2009.
Το πρότυπο ISO 22716 περιλαμβάνει βασικές απαιτήσεις που αφορούν:

 • το ανθρώπινο δυναμικό και την εκπαίδευση αυτού στις βασικές αρχές παρασκευαστικής πρακτικής
 • την υλικοτεχνική υποδομή των εγκαταστάσεων (συντήρηση και καθαριότητα)
 • την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, την καθαριότητα, την διακρίβωση και συντήρησή του
 • τον τρόπο επιλογής των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας ώστε να πληρούν τα επιθυμητά κριτήρια αποδοχής
 • τους ελέγχους που πρέπει να τηρούνται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται στα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Στα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας περιλαμβάνονται τα εξής: παραλαβή και αποθήκευση α’ υλών, ζύγισμα και παραγωγή ημιέτοιμου προϊόντος, συσκευασία/ αποθήκευση τελικού προϊόντος
 • τη μεταχείριση των τελικών προϊόντων στους τομείς της αποθήκευση, διακίνηση και της διαχείρισης των επιστροφών
 • τη διαχείριση των συνεργαζόμενων υπεργολάβων που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία
 • τις βασικές αρχές λειτουργίας του εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας (πλάνο δειγματοληψίας, τήρηση δειγμάτων/ αντιδειγμάτων, διαχείριση υλικών/ αντιδραστηρίων εργαστηρίου).

Η συνεργασία με την PRIORITY

Η PRIORITY, η αξιόπιστη εταιρεία συμβούλων με εκτενή εμπειρία σε έργα ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης, και έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 22716 στον Όμιλο ΣΑΡΑΝΤΗ, παρέχει στην επιχείρησή σας την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός Συστήματος βασισμένου στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22716.

Ειδικότερα, η PRIORITY αναλαμβάνει:

 • την αξιολόγηση της επιχείρησης έναντι των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και του προτύπου ISO 22716 (υποδομές, πρακτικές) και την έκδοση Action Plan (πλάνου ενεργειών), το οποίο θα οδηγήσει στην καθιέρωση των νέων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών απαιτήσεων που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία
 • τη σύνταξη των απαιτούμενων Διαδικασιών του Συστήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου, της νομοθεσίας και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές
 • την εκπαίδευση των στελεχών σας στην εφαρμογή των νέων Διαδικασιών
 • τον έλεγχο εφαρμογής στην πράξη των νέων πρακτικών και Διαδικασιών
 • την υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία της πιστοποίησης
 • την υποστήριξη της επιχείρησης και μετά την πιστοποίηση, μέσω της διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Κατηγορία ISOPEDIA