Νέα υπηρεσία της PRIORITY για την πρόληψη της διαφθοράς κατά ISO 37001

Η PRIORITY με τη νέα της υπηρεσία για την πρόληψη δωροδοκίας και διαφθοράς αναπτύσσει, με μοναδική τεχνογνωσία, ήδη συστήματα διαχείρισης κατά ISO 37001 σε μεγάλους Οργανισμούς στην Ελλάδα.

Το πρότυπο ISO 37001 “anti-bribery management system” εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και αφορά στη διαχείριση της καταπολέμησης της δωροδοκίας. Προσδιορίζει μια σειρά μέτρων και δικλείδων ασφαλείας, προκειμένου οι οργανισμοί , ανεξαρτήτως δραστηριότητας ή δομής, να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν εγκαίρως τη διαφθορά.

Οι σημαντικότερες απαιτήσεις του ISO 37001 περιλαμβάνουν:

  • ανάπτυξη πολιτικήςκατά της δωροδοκίας
  • διενέργειαrisk assessment σε διαδικασίες της επιχείρησης και σε κρίσιμους συνεργάτες
  • εκπαίδευσηπροσωπικού
  • ανάπτυξη διαδικασιών και σημείων ελέγχουπου μειώνουν τη πιθανότητα διαφθοράς
  • καθορισμόςKPIs και κατάλληλου συστήματος αναφορών
  • δέσμευση της διοίκησηςγια την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου

Το ISO 37001 μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το ISO 9001, με το οποίο έχει αρκετά κοινά σημεία, καθώς βασίζεται στο κύκλο ποιότητας του Deming για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών: PLAN-DO-CHECK-ACT. Ακόμη το ISO 37001 μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα διαχειριστικά πρότυπα, όπως είναι το ISO 19600, το διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Κατηγορία ISOPEDIA