Ενεργειακή Επιθεώρηση / Αξιολόγηση

Σκοπός ενός έργου Ενεργειακής Επιθεώρησης / Αξιολόγησης είναι η αποτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης συγκεκριμένων εγκαταστάσεων / κτιρίων μέσω:

    • της καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και πρωτογενών μετρήσεων καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας καυσίμου (πετρελαίου ή φυσικού αερίου)
    • της ενεργειακής επιθεώρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του προσωπικού που θα συνοδεύεται με υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας με στοιχεία κόστους – οφέλους.

Η αποτίμηση αυτή μπορεί να προσδιορίσει κακές πρακτικές στην χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμου, να οδηγήσει στην υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2, εστιάζοντας κυρίως σε παρεμβάσεις μηδενικού ή χαμηλού κόστους με βραχυπρόθεσμη αποπληρωμή. Στα πλαίσια ενός τέτοιου έργου μπορεί να παρακολουθηθεί η υλοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων και να αποτιμηθεί η συνεισφορά τους στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η PRIORITY αναλαμβάνει:

  • την ενοικίαση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την καταγραφή της ενεργειακής κατανάλωσης (ηλεκτρικής και καυσίμου), για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το έργο, την εβδομαδιαία επεξεργασία των στοιχείων και αποστολή των αναφορών
  • τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης για εξοικονόμηση ενέργειας, σε συνδυασμό με το κόστος της επένδυσης και του αντίστοιχου οφέλους
  • τη διενέργεια workshops εκπαίδευσης / ενημέρωσης / ανταλλαγής Best Practices του προσωπικού των εγκαταστάσεων.

Η PRIORITY, διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας καθώς:

  • διαθέτει διακριτό Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας στελεχωμένο με 3 μηχανικούς,
  • έχει αναπτύξει μεγάλο αριθμό Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 και EMAS, σημαντικό και διακριτό τμήμα των οποίων είναι η ενεργειακή επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και του προσωπικού
Κατηγορία ISOPEDIA