EMAS – Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS – Eco-Management and Audit Scheme) είναι ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την  αναγνώριση των οργανισμών / επιχειρήσεων που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση. Η συμμετοχή στο EMAS είναι εθελοντική.

Το Σύστημα EMAS βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και λαμβάνει ως βάση (ενσωματώνει) το πρότυπο EN ISO 14001:2004. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στα πλαίσια του ΕΜΑS είναι  βασισμένο στο ΕΝ ISO 14001 αλλά και εμπλουτισμένο με επιπρόσθετες απαιτήσεις, έτσι όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Α/Α ΘΕΜΑ EMAS EN ISO 14001:04
1 Νομοθεσία Υπάρχει Νομοθετική βάση για την ανάπτυξη του ΣΠΔ (ΕΚ 761/2001) Δεν υπάρχει Νομοθετική βάση, παρά μόνο το πρότυπο EN ISO 14001:2004
2 Περιβαλλοντική Πολιτική Δέσμευση για βελτίωση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης Δέσμευση για βελτίωση της Επίδοσης του Συστήματος
3 Αρχική Περιβαλλοντική Ανασκόπηση Απαιτείται αρχική Περιβαλλοντική Ανασκόπηση Δεν απαιτείται αλλά προτείνεται
4 Εξωτερική Επικοινωνία Απαιτείται ανοικτός διάλογος με το κοινό Απαιτείται η ανταπόκριση σε θέματα που θέτουν εξωτ. Ενδιαφερόμενα μέρη
4 Εμπλοκή εργαζομένων Απαιτείται ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων Δεν απαιτείται
5 Ετήσια Περιβαλλοντική Δήλωση Απαίτηση για ετήσια Περιβαλλοντική Δήλωση, με αναφορά σε Περιβ. Πλευρές, μέτρα, στόχους, μετρήσεις, απολογισμό. Δεν απαιτείται
6 Ενημέρωση Υπηρεσιών Έλεγχος και επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης Δεν απαιτείται
7 Χρήση Logo χρήση του λογότυπου του EMAS Όχι

Στόχοι του EMAS είναι:

 • η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των οργανισμών που εδρεύουν στην Ευρώπη, δημοσίων και ιδιωτικών
 • η αναγνώριση των οργανισμών εκείνων που έχουν υιοθετήσει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • η γνωστοποίηση της περιβαλλοντικής προόδου των οργανισμών αυτών στο ευρύτερο κοινό τόσο για επιβράβευση των ιδίων όσο και για την ενθάρρυνση και άλλων να ακολουθήσουν στον ίδιο δρόμο

Η συμμετοχή στο EMAS επιβεβαιώνεται με τη χρήση του λογότυπου του EMAS.

Σε κάθε περίπτωση για το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS, ισχύει ότι και για το πρότυπο EN ISO 14001:2004.

Ένας από τους στόχους του EMAS είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, που επιτυγχάνεται με:

 • Εφαρμογή μεθόδων μείωσης της σπατάλης ενεργειακών πόρων και υλικών
 • Εφαρμογή μεθόδων ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης υλικών
 • Διαχωρισμό αποβλήτων και ανακύκλωση τους
 • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και νερού (μέσα από καταγραφή των καταναλώσεων και προσδιορισμό των ευκαιριών εξοικονόμησης)

Εύκολα μπορεί κάποιος να συμπεράνει πως οι παραπάνω δράσεις, βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την προσπάθεια όλων των εταιρειών και επιχειρήσεων για μείωση του λειτουργικού κόστους.

Το περιβαλλοντικό και το οικονομικό όφελος είναι στην ίδια κατεύθυνση, και αυτούς τους σκοπούς έρχεται να καλύψει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS.

Επίσης η περιβαλλοντική Νομοθεσία, της οποίας η εφαρμογή θεωρείται αυτονόητη, πρέπει να αποτελέσει το υπόβαθρο της ανάπτυξης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Συνοπτικά τα βήματα ανάπτυξης και εφαρμογής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που ακολουθεί η PRIORITY είναι τα παρακάτω:

 • Διαγνωστική μελέτη – Αρχική Περιβαλλοντική Ανασκόπηση (προσδιορισμός των υφιστάμενων μεθόδων και του τρόπου διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων της εταιρείας)
 • Περιβαλλοντική Ανάλυση (εντοπισμός και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία της επιχείρησης / δραστηριότητας, καθώς και της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας που αφορά την επιχείρηση)
 • Ανάπτυξη Μέτρων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (προσδιορισμός των βέλτιστων μέτρων διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε συμφωνία με τις Νομοθετικές απαιτήσεις)
 • Ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης (προσδιορισμός των περιβαλλοντικών κινδύνων και ανάπτυξη πλάνων αντιμετώπισης)
 • Καθορισμός Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Στόχων και Προγραμμάτων
 • Ανάπτυξη Διοικητικών Διαδικασιών (π.χ Διαδικασία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Προσωπικού, Διαδικασία Ελέγχου εγγράφων και αρχείων, Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, Ανασκόπησης από την Διοίκηση)
 • Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση Στελεχών και εμπλεκομένων
 • Δοκιμαστική Εφαρμογή
 • Περιβαλλοντική Δήλωση
 • Πιστοποίηση

Επίσης, η PRIORITY παρέχει το δικό της λογισμικό eQualSuite το οποίο επιτρέπει την ηλεκτρονική τήρηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς είναι σχεδιασμένο να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του EMAS. Η μηχανογράφηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτρέπει, εκτός της σημαντικότατης μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, τα παρακάτω:

 • την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των διορθωτικών/ προληπτικών ενεργειών, των στόχων και του βαθμού επίτευξής τους, καθώς και των περιβαλλοντικών παραπόνων
 • την ταχύτερη διανομή των απαιτούμενων εγγράφων στο προσωπικό
 • την μείωση του φυσικού αρχείου
 • την μείωση του χρόνου που το προσωπικό ασχολείται με την ΄΄γραφειοκρατία” του Συστήματος
 • Παρακολούθηση και σαφείς γνώση από την Διοίκηση, για το πως κινούνται οι Περιβαλλοντικοί Δείκτες (σχετικοί με την συντήρηση των πόρων και την εξοικονόμηση και μείωση κόστους)

Η PRIORITY, με εμπειρία σε περισσότερα από 800 πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, είναι σε θέση να οδηγήσει επιχειρήσεις και εταιρείες,   στην ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Δήλωσης και στην Πιστοποίησή τους. Επίσης αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει τα στελέχη των επιχειρήσεων στην εφαρμογή των διαδικασιών, των Οδηγιών Διαχείρισης αποβλήτων και σε πρακτικές εξοικονόμησης πόρων και μείωσης κόστους. Τέλος αναλαμβάνει, μετά την πιστοποίηση, την αποτελεσματική συντήρηση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μέσα από εκπαιδεύσεις ευαισθητοποίησης του προσωπικού, επαλήθευση της τήρησης διαδικασιών και οδηγιών, και ενημέρωσης της επιχείρησης σχετικά με τις εξελίξεις στην περιβαλλοντική Νομοθεσία.

Κατηγορία ISOPEDIA