ΕΛΟΤ EN 15733 Υπηρεσίες Μεσιτών Ακινήτων- Απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών

Σήμερα που το επάγγελμα του μεσίτη ακινήτων δοκιμάζεται από την κρίση της ελληνικής οικονομίας, η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 15733 και η πιστοποίηση από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης μπορεί να αποτελέσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα διαφοροποιήσει τους πλέον αξιόπιστους μεσίτες και θα προσελκύσει πελάτες που αναζητούν εγγυήσεις ποιότητας και αξιοπιστίας.

Το πρότυπο ΕΝ 15733 «Υπηρεσίες μεσιτών ακινήτων – Απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών» εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2009 από την CEN, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, και αποτελεί το μοναδικό επαγγελματικό κανονισμό που έχει υιοθετηθεί σε 31 χώρες της Ευρώπης. Για πρώτη φορά, στο ΕΝ 15733, οι μεσίτες στην Ευρώπη δημιούργησαν ένα ενιαίο σύνολο κανονισμών για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους. Καθώς στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών το επάγγελμα των μεσιτών δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, το πρότυπο αυτό αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την δημιουργία εθνικών μεσιτικών νόμων για πολλές χώρες. Στην ενιαία Ευρωπαϊκή μεσιτική αγορά  απαιτούνται κοινά πρότυπα για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτή βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 2006/123/ΕΚ. Στην Ελλάδα το σχετικό σχέδιο νόμου αναμένεται σύντομα να γίνει νόμος του Κράτους.

Στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου εμπίπτουν όλες οι υπηρεσίες επί ακινήτων: συμβουλευτικές, προώθησης πωλήσεων, δημιουργίας επαφής μεταξύ πωλητή και αγοραστή, ενοικίασης, μίσθωσης, χρονομίσθωσης, εκτίμησης, επιθεώρησης, σύνταξης συμβολαίων, κλπ. Το πρότυπο περιέχει απαιτήσεις για το είδος των πληροφοριών που πρέπει να δίνονται στον πελάτη, για το είδος των συμφωνιών που μπορεί να κλείνει ένας μεσίτης, για το περιεχόμενο της έγγραφης σύμβασης μεσιτείας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεσίτη κατά την παροχή υπηρεσιών, για τα απαιτούμενα προσόντα, την επαγγελματική επάρκεια και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των μεσιτών, τη διαχείριση πελατών και το χειρισμό των παραπόνων τους. Επιπλέον, περιλαμβάνεται Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας καθώς και η υποχρέωση για ασφαλιστική κάλυψη.

Συνοπτικά,  οι κανόνες και οι καλές πρακτικές που πρέπει ένα μεσιτικό γραφείο ακινήτων να εφαρμόζει, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 15733, εστιάζονται στους ακόλουθους τομείς:

  • Διαχείριση πελατών
  • Πληροφορίες που παρέχονται στον αγοραστή
  • Παροχή υπηρεσιών
  • Προσόντα και επαγγελματική επάρκεια μεσιτών ακινήτων
  • Ασφαλιστική κάλυψη
  • Χειρισμός Παραπόνων
  • Κώδικας Δεοντολογίας

Το ΕΝ 15733 μπορεί να συνδυασθεί με την ανάπτυξη συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001 και να πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το ΕΝ 15733 όσο και το ISO 9001 αναγνωρίζονται διεθνώς από όλες τις χώρες εντός και εκτός Ευρώπης.

Για ένα μεσιτικό γραφείο η υιοθέτηση του ΕΝ 15733 θα επιφέρει βελτίωση της οργάνωσης των εσωτερικών διαδικασιών, υιοθέτηση μιας κοινής πολιτικής για όλους τους μεσίτες και βοηθούς μεσιτών του γραφείου, συστηματικοποίηση των εργασιών και αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του γραφείου.

Παράλληλα η απόκτηση ενός διεθνούς πιστοποιητικού ποιότητας με ισχύ και αναγνώριση σε όλον τον κόσμο θα αποδείξει στους δυνητικούς πελάτες την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του γραφείου παρέχοντάς τους εχέγγυα, με βάση τα οποία μπορούν να εμπιστευθούν τις μεσιτικές υπηρεσίες.

Η PRIORITY, έχοντας πολύ σημαντική εμπειρία από ανάπτυξη παρόμοιων προτύπων σε ένα μεγάλο πλήθος εταιρειών από όλους τους κλάδους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μεσιτικών, είναι σε θέση να σας υποστηρίξει στην υιοθέτηση του ΕΝ 15733, είτε αυτόνομα, είτε σε συνδυασμό με το ISO 9001 και στην απόκτηση των αντίστοιχων διεθνών πιστοποιητικών. Η ανάπτυξη των διοικητικών διαδικασιών, που απαιτούνται από τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, μπορεί να απλοποιηθεί σημαντικά με τη χρήση του eQual Suite , του πρωτοποριακού λογισμικού που έχει αναπτύξει η PRIORITY και έχει εγκαταστήσει σε πλήθος εταιρειών παροχής υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία μας και τα οφέλη που προκύπτουν για εσάς.

Κατηγορία ISOPEDIA