ΕΛΟΤ 1435:2009 – Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιριών Επικοινωνίας

Με ποιον τρόπο θα επιλέξουμε μία εταιρεία επικοινωνίας; Ποια είναι τα κριτήρια που αξιολογούμε πριν αναθέσουμε ένα πρόγραμμα επικοινωνίας σε μία εταιρεία; Οι προηγούμενες δουλειές της, το πελατολόγιο, η πρόταση επικοινωνίας που μας υποβάλλει, οι τιμές της, η χημεία με τους ανθρώπους της, η φήμη της στην αγορά, τα στελέχη της, οι διεθνείς συνεργάτες της, η οργάνωση και η υποδομή της;

Το ΕΛΟΤ 1435, το ελληνικό πρότυπο που αναπτύχθηκε από την ΕΔΕΕ (Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης-Επικοινωνίας) σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ, έρχεται να προσδιορίσει το τελευταίο κριτήριο: οργάνωση και υποδομή μιας εταιρείας επικοινωνίας. Στηριζόμενο στο διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, το ΕΛΟΤ 1435 προτρέπει τις εταιρείες επικοινωνίας να εντοπίσουν τις κύριες “διεργασίες” τους, δηλ. τις δραστηριότητές τους, να τις αναλύσουν προκειμένου να εντοπίσουν σημεία βελτίωσης, να τις καταγράψουν, να τις παρακολουθούν και να τις αξιολογούν με βάση μετρήσιμους δείκτες. Με λίγα λόγια, τις προτρέπει να κάνουν μια ενδοσκόπηση της οργάνωσής τους προκειμένου να ελέγχουν το κόστους τους και να προστατευθούν από ενδεχόμενες αστοχίες.
Είναι γνωστό ότι ο πελάτης εύκολα ξεχνάει τα καλά, αλλά δύσκολα συγχωρεί τα λάθη.

Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1435, οι εταιρείες επικοινωνίας πρέπει να μελετήσουν και να οριστικοποιήσουν τα εξής:

  • τη διαχείριση προγράμματος επικοινωνίας (η βασική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας), όπου προσδιορίζει κρίσιμα σημεία όπως τη συστηματική ανάλυση (και καταγραφή) των απαιτήσεων του πελάτη και της αγοράς, τον προγραμματισμό των ενεργειών, την πρόταση επικοινωνίας, την έγκριση από τον πελάτη, την παρακολούθηση του προγράμματος επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του
  • τις υποστηρικτικές διεργασίες που περιλαμβάνουν την κατάρτιση και την παρακολούθηση του business plan, την οικονομική διαχείριση, το marketing plan, τη διαχείριση των πωλήσεων, την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών, την αξιολόγηση των υπεργολάβων, την εκπαίδευση των εργαζομένων και τη διαχείριση εξοπλισμού
  • τα διοικητικά χαρακτηριστικά, που περιλαμβάνουν το όραμα, τις αξίες και την πολιτική της εταιρείας, την οργανωτική δομή και τις ευθύνες, την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, τον έλεγχο, τη διανομή και την αρχειοθέτηση εγγράφων και αρχείων.

Βάσει του Ν. 3688/2008, οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προτύπου ΕΛΟΤ 1435 και να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης.

Η PRIORITY, με εμπειρία σε περισσότερα από 800 πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, είναι σε θέση να οδηγήσει τις εταιρείες επικοινωνίας στον εντοπισμό των αναγκών τους για καθιέρωση νέων πρακτικών λειτουργίας, να συντάξει τις απαιτούμενες διαδικασίες, να εκπαιδεύσει τα στελέχη σας στην εφαρμογή των διαδικασιών, να επαληθεύσει την καλή τήρηση των διαδικασιών, να σας προσφέρει το ειδικό λογισμικό eQualSuite για τη μηχανογραφημένη διαχείριση των προγραμμάτων επικοινωνίας και των διαδικασιών.

Κατηγορία ISOPEDIA