ΕΛΟΤ ΤΠ 1433 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης – Κριτήρια αξιολόγησης»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) εξέδωσε το Μάρτιο του 2008 την Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.) 1433 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης – Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών»η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν τα φροντιστήρια μέση εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών ώστε να καταχωρούνται στο Μητρώο φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που διαθέτουν το Ελληνικό Σήμα Ποιότητας. Ακολουθεί τη δομή του προτύπου ISO 9001 ενώ στο τέλος παραθέτει και τον ανάλογο πίνακα με την αντιστοιχία των παραγράφων των δύο προτύπων.

Η Τεχνική Προδιαγραφή περιλαμβάνει απαιτήσεις που αφορούν:

  • την υλικοτεχνική υποδομή του φροντιστηρίου
  • το ανθρώπινο δυναμικό
  • το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
  • την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • τη μέτρηση ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων και των κηδεμόνων τους

Στο παράρτημα η Τεχνική Προδιαγραφή παραθέτει δεδομένα, παραμέτρους και στόχους της εκπαιδευτικής υπηρεσίας τα οποία διευκολύνουν την παρακολούθηση μέσω ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.

Το ΕΛ.Ο.Τ. Τ.Π. 1433 είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση του είδους που θέλει να πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 και να λάβει το Ελληνικό Σήμα Ποιότητας.

Η PRIORITY , με εμπειρία στα συστήματα ποιότητας είναι σε θέση να βοηθήσει και να δώσει λύσεις στην επιχείρηση για την εφαρμογή της Τεχνικής Προδιαγραφής και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Επιπλέον, η PRIORITY παρέχει το δικό της λογισμικό eQualSuite το οποίο επιτρέπει την ηλεκτρονική τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθώς είναι σχεδιασμένο να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου. Η μηχανογράφηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας επιτρέπει:

  • την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των παραπόνων, των διορθωτικών/ προληπτικών ενεργειών
  • την ταχύτερη αξιολόγηση των προμηθευτών /υπεργολάβων
  • την ταχύτερη διανομή των εγγράφων στο προσωπικό
  • την μείωση του φυσικού αρχείου
Κατηγορία ISOPEDIA