ΕΛΟΤ 1417 «Αγροτουρισμός: Ορολογία και γενικές απαιτήσεις»

Ο Αγροτουρισμός είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο.
Ο σωστά σχεδιασμένος και καλά οργανωμένος αγροτουρισμός αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της ταυτότητας ενός τόπου.
Ο ΕΛΟΤ σε συνεργασία με την Αγροτουριστική Α.Ε. και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) εξέδωσαν το πρότυπο ΕΛΟΤ 1417 «Αγροτουρισμός: Ορολογία και γενικές απαιτήσεις για τους παροχείς υπηρεσιών αγροτουρισμού». Το πρότυπο αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγροτουριστικούς προορισμούς και παρέχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Διαμονή
 • Εστίαση
 • Περιήγηση στη φύση
 • Ευαισθητοποίηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση
 • Γνωριμία με τα πολιτισμικά στοιχεία μιας περιοχής, επίσκεψη στα ιστορικά και λοιπά αξιοθέατα, συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής
 • Γνωριμία με παραδοσιακά επαγγέλματα, αγροτικές μεθόδους παραγωγής και καλλιέργειας καθώς και παραγωγικές διαδικασίες που έχουν εκλείψει

Το πρότυπο περιλαμβάνει ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες:

 • αγροτουρισμός
 • αγροτουριστικό προϊόν
 • αγροτουριστικός προορισμός
 • αγροτουριστική επιχείρηση και
 • μορφές αγροτουριστικών επιχειρήσεων

Το πρότυπο επίσης καθορίζει γενικές απαιτήσεις για την λειτουργία των αγροτουριστικών επιχειρήσεων.  Οι απαιτήσεις αυτές σχετίζονται με επτά επιμέρους παρακάτω διακριτούς τομείς της λειτουργίας των επιχειρήσεων:

 • Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας (άδειες λειτουργίας, περιορισμοί κλπ)
 • Κτιριοδομικοί και Λειτουργικοί Όροι (αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, δομικά υλικά, εξοπλισμός, ασφάλεια κλπ)
 • Περιβάλλον (πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντικά μέτρα κλπ)
 • Τοπικά χαρακτηριστικά (προβολή και προώθηση των ιδιαίτερων πολιτισμικών και φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής, χρήση και προώθηση τοπικών προϊόντων κλπ)
 • Ανθρώπινο δυναμικό (θέσεις εργασίας, εκπαίδευση επιμόρφωση προσωπικού)
 • Πελάτης (επικοινωνία, μέτρηση ικανοποίησης, συνεχής βελτίωση)
 • Συνέργια- Άμιλλα -Δικτύωση -Ανταγωνιστικότητα-Καινοτομία

Η επιχείρηση όταν πιστοποιηθεί λαμβάνει το ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Για να πιστοποιηθεί η επιχείρηση κατά ΕΛΟΤ 1417 πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

 1. Συμπληρώνεται το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο είναι διαθέσιμο από τα γραφεία και την ιστοσελίδα της ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ και αποστέλλεται σε αυτή
 2. Με τη λήψη του Εντύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αποστέλλεται στην επιχείρηση ο απαραίτητος για τη διαδικασία πλήρης Ενημερωτικός Φάκελος που περιέχει: τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης, τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης, τις Διαδικασίες Πιστοποίησης Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων, τον Τιμοκατάλογο Πιστοποίησης, το Συμβόλαιο Πιστοποίησης και την Αίτηση Αρχικής Επιθεώρησης
 3. Εφόσον η επιχείρηση αποδεχτεί την προσφορά που περιγράφεται στο Συμβόλαιο Πιστοποίησης, αποστέλλει το Συμβόλαιο υπογεγραμμένο στην ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ.
 4. Ξεκινάει η προετοιμασία της επιχείρησης , έτσι ώστε η λειτουργία της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417.
 5. Όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η επιχείρηση αποστέλλει στην ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ την Αίτηση Αρχικής Επιθεώρησης, και εφόσον κριθεί ότι η επιχείρηση έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο προετοιμασίας, η ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ορίζει την ομάδα αξιολόγησης.
 6. Η ομάδα αξιολόγησης της Αγροτουριστικής μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις τής επιχείρησης διαπιστώνει το κατά πόσο η επιχείρηση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417.
 7. Με το τέλος της αξιολόγησης καταγράφονται οι τυχόν ελλείψεις, προσδιορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες από την επιχείρηση και στη συνέχεια συντάσσεται η Έκθεση Επιθεώρησης, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση.

Η PRIORITY, έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σύστημα ποιότητας βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου. Αρχικά γίνεται διαγνωστική μελέτη όπου εντοπίζονται οι ελλείψεις της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου. Στη συνέχεια καθορίζεται πλάνο ενεργειών στο οποίο ορίζεται υπεύθυνος και ημερομηνία υλοποίησης ανά ενέργεια. Παράλληλα, γίνεται η καταγραφή και επιβεβαίωση των γραπτών διαδικασιών του συστήματος.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω η PRIORITY εκπαιδεύει το προσωπικό στις νέες διαδικασίες και διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις για τη σωστή τήρηση του συστήματος.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης η PRIORITY παρέχει υποστηρικτικό έργο στον πελάτη ενώ αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τις εκκρεμότητες που μπορεί να προκύψουν.

Κατηγορία ISOPEDIA